Τα αποτελεσματικά συστήματα συλλογής απορριμμάτων, η ανακύκλωση κλειστού βρόχου και η πρόσβαση σε ανακυκλωμένο περιεχόμενο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στην Ευρώπη

1
Τα αποτελεσματικά συστήματα συλλογής απορριμμάτων, η ανακύκλωση κλειστού βρόχου και η πρόσβαση σε ανακυκλωμένο περιεχόμενο είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2022

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μη αλκοολούχων ποτών, εκπροσωπούμενη από την European Fruit Juice Association (AIJN), την Natural Mineral Waters Europe (NMWE) και την UNESDA Soft Drinks Europe, μαζί με κορυφαίες ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των Changing Markets Foundation και Zero Waste Europe, καλούν την ΕΕ οι δημιουργοί να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής που επιτρέπει την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στην Ευρώπη. Αυτοί οι οργανισμοί υπογραμμίζουν την ανάγκη να διασφαλιστούν συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων αποδοτικά ως προς τους πόρους για να καταστεί δυνατή η στενή ανακύκλωση1. Ζητούν επίσης «πρόσβαση κατά προτεραιότητα» ή παρόμοιο μηχανισμό που εγγυάται «δικαίωμα πρώτης άρνησης» στους παραγωγούς ποτών για να διευκολύνουν τη δίκαιη πρόσβασή τους στα ανακυκλωμένα υλικά που προέρχονται από τα προϊόντα που διέθεσαν στην αγορά και τα οποία συλλέχθηκαν με επιτυχία.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία φιλοδοξεί να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Αυτό θα απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συλλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ενσωμάτωσης ανακυκλωμένων υλικών. Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη πλήρως κλειστών και αποδοτικών ως προς τους πόρους συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για όλα τα υλικά. Όσο πιο κλειστού βρόχου είναι ένα σύστημα, τόσο πιο αποδοτικό από τους πόρους θα είναι παρέχοντας ποιοτικά ανακυκλωμένα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές για την ίδια εφαρμογή. Επομένως, για κάθε τομέα, ο απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη «ανακύκλωσης κλειστού βρόχου». Με το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

Η Patricia Fosselard, Γενική Γραμματέας Φυσικών Μεταλλικών Νερών Ευρώπης (NMWE), σχολιάζει:“Για τα μπουκάλια αναψυκτικών, τα πρώτα στοιχεία ενός τέτοιου πλαισίου πολιτικής ισχύουν ήδη με την εισαγωγή υποχρεωτικών στόχων χωριστής συλλογής και ανακυκλωμένου περιεχομένου στην οδηγία της ΕΕ για τα πλαστικά μίας χρήσης. Ωστόσο, είναι σαφές σήμερα ότι απαιτούνται ορισμένα πρόσθετα μέτρα πολιτικής προκειμένου οι παραγωγοί ποτών να μπορέσουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους της ΕΕ και να προχωρήσουν περαιτέρω προς ένα σύστημα κλειστού βρόχου».

Οι βασικές προϋποθέσεις πολιτικής που πρέπει να δημιουργηθούν είναι:

  • ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις2 για προγράμματα επιστροφής χρημάτων κατάθεσης (DRS) να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής απορριμμάτων και η επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής κατά 90% της ΕΕ·
  • έναν μηχανισμό που παρέχει στους παραγωγούς ποτών δίκαιη και απαραίτητη πρόσβαση στα ανακυκλωμένα υλικά που προέρχονται από τα δοχεία ποτών που διέθεσαν στην αγορά και τα οποία συλλέχθηκαν με επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά ως ανακυκλωμένο περιεχόμενο για νέες συσκευασίες ποτών. Αυτός ο νομικός μηχανισμός που εγγυάται το «δικαίωμα πρώτης άρνησης» στους παραγωγούς ποτών θα τους επιτρέψει να συμμορφωθούν με τους υποχρεωτικούς στόχους της ΕΕ για την ενσωμάτωση ανακυκλωμένου PET (rPET) και να εκπληρώσουν ιδανικά τις πιο φιλόδοξες εθελοντικές δεσμεύσεις τους (π.χ. όραμα κυκλικής συσκευασίας της UNESDA3 για την επίτευξη 50% rPET το 2025 και 100% το 2030 και τις δεσμεύσεις της NMWE4 για την επίτευξη 50% rPET έως το 2030) προς την πλήρως κυκλική συσκευασία.
  • εναρμονισμένος ορισμός της υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης5καιμε βάση αυτόν τον ορισμό, μια κατάταξη τάξεων ανακυκλωσιμότητας. Σε μια τέτοια κατάταξη, η υψηλότερη θέση (προτεραιότητα) θα πρέπει να αποδίδεται σε συσκευασίες που δεν δημιουργούν προβλήματα ανακύκλωσης και το ανακυκλωμένο υλικό μπορεί να τροφοδοτήσει ένα σύστημα κλειστού βρόχου και να επιτρέπει περαιτέρω ανακυκλωσιμότητα της ίδιας ποιότητας (για παράδειγμα, επαφή με τρόφιμα) όταν φτάνουν στο τέλος της ζωής τους.

Ο Nicholas Hodac, Γενικός Διευθυντής της UNESDA Soft Drinks Europe, προσθέτει:“Πρόσφατες αναφορές6 έχουν δείξει ότι το ανακυκλωμένο PET από μπουκάλια ποτών μετά την κατανάλωση χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από μη εδώδιμους τομείς (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αυτοκίνητα, κ.λπ.) για να ενισχύσουν τα διαπιστευτήριά τους για περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα μπουκάλια ανακυκλώνονται („downcycled“) σε άλλες εφαρμογές χαμηλότερης ποιότητας. Το νέο υλικό που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας δεν θα είναι πλέον ανακυκλώσιμο για εφαρμογές ποιότητας τροφίμων. Το «σπάσιμο του βρόχου» (απώλεια από το κυκλικό ρεύμα μπουκαλιών) έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την αρχή της κυκλικότητας. Επιπλέον, δημιουργεί επίσης μια άδικη κατάσταση επειδή οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της ΕΕ για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα7.“

Προτεραιότητα της μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα πρέπει να είναι να κοιτάξει πέρα ​​από τα δοχεία ποτών και να επιτρέψει τη δημιουργία κλειστών βρόχων για όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές συσκευασίας. Η αναθεώρηση της Οδηγίας της ΕΕ για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας, καθώς και η νέα Πρωτοβουλία για τα Αειφόρα Προϊόντα, ο Κανονισμός για τα Ανακυκλωμένα Πλαστικά και η Στρατηγική για τα Αειφόρα Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα – όλα προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για να επιτευχθεί αυτό.

ο Στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόνταμικρό8 αναγνωρίζει ότι μια αυξανόμενη πηγή ανησυχίας είναι η ακρίβεια των πράσινων ισχυρισμών για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που γίνονται με χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών πολυμερών, όπου αυτά τα πολυμερή δεν προέρχονται από ανακύκλωση από ίνες σε ίνες αλλά από ταξινομημένες φιάλες PET. «Πέρα από τον κίνδυνο παραπλάνησης των καταναλωτών, μια τέτοια πρακτική δεν συνάδει με το κυκλικό μοντέλο για τα μπουκάλια PET, τα οποία είναι κατάλληλα για να φυλάσσονται σε σύστημα ανακύκλωσης κλειστού βρόχου για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα». σύμφωνα με τη στρατηγική. Επιπλέον, η Στρατηγική προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να «δίνουν προτεραιότητα στις προσπάθειές τους για την ανακύκλωση από ίνες σε ίνες και μάλλον ισχυρίζονται τα επιτεύγματα για την αντιμετώπιση αυτής της σημαντικής πρόκλησης για το κλείσιμο του βρόχου για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα».

Ο Joan Marc Simon, Εκτελεστικός Διευθυντής της Zero Waste Europe, λέει:“Είναι καιρός να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες της ΕΕ και να ορίσουμε την «ανακύκλωση υψηλής ποιότητας»9. Η εισαγωγή ενός τέτοιου ορισμού στη νομοθεσία της ΕΕ θα δώσει κίνητρα για επενδύσεις στην υποδομή ανακύκλωσης και θα ενισχύσει την αποδοτικότητα των πόρων σε ολόκληρη την παραγωγή προϊόντων και υλικών συσκευασίας.“

Σύμφωνα με το AIJN, το Changing Markets Foundation, το NMWE, την UNESDA Soft Drinks Europe και το Zero Waste Europe, η στροφή προς τα πραγματικά κυκλικά προϊόντα και συσκευασίες μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν κάθε παραγωγός επενδύσει στο σχεδιασμό για ανακυκλωσιμότητα, συλλογή και ενσωμάτωση των δικών του (ανακυκλωμένων) υλικών, χωρίς να βαρύνει τις προσπάθειες των άλλων.

Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών επενδύουν ήδη σε μεγάλο βαθμό σε χωριστή συλλογή για να επιτρέψουν την ανάκτηση υλικού καλής ποιότητας. Είναι καιρός ο καθένας να παίξει τον ρόλο του.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ


Σημείωση για τους συντάκτες

Το έγγραφο θέσης σχετικά με την πρόσβαση σε ανακυκλωμένο περιεχόμενο των AIJN, Changing Markets Foundation, NMWE, UNESDA Soft Drinks Europe και Zero Waste Europe είναι προσβάσιμο εδώ.

1 Διαδικασία κατά την οποία τα απόβλητα μετά την κατανάλωση συλλέγονται και ανακυκλώνονται διατηρώντας την αξία του υλικού ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά για την παραγωγή της ίδιας κατηγορίας προϊόντων από την οποία προήλθε με ελάχιστη απώλεια ποιότητας ή λειτουργίας.

2 Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε Αυτό.

3 Μάθετε περισσότερα για το Circular Packaging Vision 2030 της UNESDA εδώ.

4 Μάθετε περισσότερα για τις δεσμεύσεις της NMWE εδώ.

5 Επί του παρόντος, η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας αναφέρεται στη νομοθεσία-πλαίσιο, δηλαδή στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (π.χ. άρθρο 11 – Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και 11α – Κανόνες για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων). την οδηγία για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (π.χ. άρθρο 6α – Κανόνες για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων) καθώς και την οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης που περιέχει ρητή αναφορά στην υψηλής ποιότητας ανακύκλωση για μπουκάλια ποτών (Προοίμιο 27) και εκδόθηκε πρόσφατα η εκτελεστική απόφαση 2021/1752 για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την αναφορά των φιαλών ποτών (Προοίμιο 5).

6 “Πόσο κυκλικό είναι το PET;“ – η αναφορά είναι διαθέσιμη εδώ.

7 Προσιτός εδώ.

8 Η στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι διαθέσιμη εδώ.

9 Η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας θα μπορούσε να οριστεί ως: «Ανακύκλωση που διασφαλίζει ότι η διακριτή ποιότητα του υλικού (το πολυμερές, το κράμα, ή το γυαλί ή η ίνα χαρτιού) διατηρείται ή ανακτάται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να επαναληφθούν χρησιμοποιείται σε προϊόντα με την ίδια αγοραία αξία (σε σύγκριση με το αντίστοιχο παρθένο προϊόν) και επιτρέπει περαιτέρω ανακυκλωσιμότητα της ίδιας ποιότητας όταν φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αυτή η «διακεκριμένη ποιότητα» θα πρέπει να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ποιότητα/καταλληλότητα επαφής με τα τρόφιμα».


Πατήστε Επαφές

Marton Gellert, Βοηθός Δημοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών, European Fruit Juice Association (AIJN)
M: +32 (0)2 235 06 26
[email protected]

Nusa Urbancic, Διευθύντρια καμπανιών, Changing Markets Foundation
M: +44 7479 015 909
[email protected]

Patricia Fosselard, Γενική Γραμματέας, Natural Mineral Waters Europe (NMWE)
M: + 32 (0)472 311 424
[email protected]

Inês Rebelo, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, UNESDA Soft Drinks Europe
M: +32 (0)477 860 901
[email protected]

Berta Corredor, Υπεύθυνος Τύπου, Zero Waste Europe
M: +32 (0)471 965 593
[email protected]


Σχετικά με την European Fruit Juice Association (AIJN)
Η AIJN είναι η αντιπροσωπευτική ένωση της βιομηχανίας χυμών φρούτων της ΕΕ από το 1962. Η AIJN προωθεί και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της βιομηχανίας, από μεταποιητές φρούτων έως συσκευαστές καταναλωτικών προϊόντων, συνεργαζόμενη με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. www.aijn.eu/en

Σχετικά με το Ίδρυμα Changing Markets
Το Ίδρυμα Changing Markets δημιουργήθηκε για να επιταχύνει και να κλιμακώσει τις λύσεις στις προκλήσεις της βιωσιμότητας αξιοποιώντας τη δύναμη των αγορών. Λειτουργεί σε συνεργασία με ΜΚΟ, άλλα ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς για τη δημιουργία και την υποστήριξη εκστρατειών που μετατοπίζουν το μερίδιο αγοράς μακριά από μη βιώσιμα προϊόντα και εταιρείες και προς περιβαλλοντικά και κοινωνικά επωφελείς λύσεις. https://changingmarkets.org/

Σχετικά με τα Natural Mineral Waters Europe (NMWE)
Η Natural Mineral Waters Europe αντιπροσωπεύει σχεδόν 550 παραγωγούς φυσικού μεταλλικού νερού και νερού πηγής στην Ευρώπη, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικρομεσαίες εταιρείες. Η NMWE είναι αφοσιωμένη στην προώθηση των μοναδικών ποιοτήτων των φυσικών μεταλλικών νερών και των νερών πηγών, καθώς και στη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων και στην κυκλική οικονομία. www.naturalmineralwaterseurope.org

Σχετικά με την UNESDA Soft Drinks Europe
Η UNESDA Soft Drinks Europe ιδρύθηκε το 1958 και είναι μια ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία αναψυκτικών. Τα μέλη του περιλαμβάνουν εταιρείες και εθνικούς συλλόγους από όλη την Ευρώπη που παράγουν ποτά, όπως μη αλκοολούχα ποτά, κολοκυθάκια, ανθρακικά, σκόνες, παγωμένα τσάγια, παγωμένοι καφέδες, σιρόπια, ενεργειακά ποτά και αθλητικά ποτά. www.unesda.eu

Σχετικά με το Zero Waste Europe
Το Zero Waste Europe (ZWE) είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο κοινοτήτων, οργανισμών, τοπικών ηγετών, εμπειρογνωμόνων και φορέων αλλαγής που εργάζονται για την εξάλειψη των απορριμμάτων στην κοινωνία μας. Υποστηρίζει τα βιώσιμα συστήματα και τον επανασχεδιασμό της σχέσης μας με τους πόρους, για να επιταχύνουμε μια δίκαιη μετάβαση προς τη μηδενική σπατάλη προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. Το δίκτυο ZWE, που δημιουργήθηκε το 2014, περιλαμβάνει πλέον 33 μέλη από 28 ευρωπαϊκές χώρες και εργάζεται με θέματα σε ολόκληρη την αλυσίδα. www.zerowasteeurope.eu

Schreibe einen Kommentar